Hesabım
Giriş Yap / Kaydol
En az bir harf yazın
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız
K.V.K. ve Aydınlatma Metni
Hakkımızda
Gizlilik
Üyelik Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Teslimat Koşulları
Çerez Politikası
Garanti ve İade Koşulları
İletişim

Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

GENEL BİLGİLENDİRME
urunumoki.com adresi üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren bütün kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak sizleri aydınlatmak üzere işbu metin hazırlanmıştır. 7150422773 vergi numaralı şirket (buradan sonra "Ürünümoki" olarak anılacaktır) sizlere vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uygun olmak üzere toplanılan, kaydedilen, saklanan, işlenen ve aktarılması mümkün olan verilerinizle ilgili aşağıda detay bilgileri paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere KVKK’nın 10. maddesi kapsamında kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun;
a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç)Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d)11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlülüğü ve zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ve veri sorumlusu niteliğiyle; tarafımıza iletmiş olduğunuz bütün genel, özel nitelikteki kişisel verilerinizi kanuni sebepler kapsamında ve açık rızanın gerektiği halde açık rızanın verilmesi halinde "kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup", anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri sorumlusu"; Ürünümoki’dir. Bu kapsamda işbu aydınlatma metninin son kısmında ilgili kişilerin haklarına dair KVKK’nın 11. maddesine yer verilmiştir. Verilerinizle ilgili aşağıda da açıklanacak olan taleplerinizi; Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. No:41A/14 Şişli/İSTANBUL adresine yapacağınız yazılı bir bildirimle iletebileceğiniz gibi, urunumoki@gmail.com adresli e-mail adresine de bildirim yapmanız mümkündür.

İŞLENİLECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE VERİ İŞLEME AMAÇLARI
Hakkımızda kısmında yer aldığı üzere; sizleri urunumoki.com ailesinin bir parçası olarak görmekteyiz. Bu kapsamda sizlere verilmiş olan değerin bir diğer yansıma biçimi de, sizlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize yaklaşım biçimimizdir. Tarafımız sizlere en uygun ve en avantajlı bir şekilde, kaliteyi öne çıkaran bir formla hizmet sunmak için çabalamakta, bu kapsamda da aşağıda yer aldığı üzere sizlerin kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Öncelikle;
Sizlere ait telefon numarası, kimlik bilgileri, isim ve soyisimleri, T.C. Kimlik numaraları, adres, e-mail adresi gibi iletişim araçları; sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, sizlere en iyi hizmetlerin yakinen verilebilmesi için, müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin arttırılması için sonrasında sizlerle iletişime geçilmesi için,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, uyuşmazlıklar halinde kullanılması, müşteri memnuniyetlerinin arttırılması, mevzuata uygun işlem yapılması, talep ve şikayetler nedeniyle iletişime geçilebilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve idari, adli makamlarla paylaşılabilmesi için;

Ziyaretçi kayıtlarının tutulması, ortam güvenliğinin sağlanması, ürün alışverişinde yapılan ödeme miktarı, güvenlik önlemlerinin alınması ile uyuşmazlık halinde delil olarak sunulabilmesi için; Çerezler ve IP bilgileri; sitemizi ziyaretiniz halinde site iyileştirmelerinin yapılabilmesi ile müşteri memnuniyetinin arttırılması ve iyileştirmelerin yapılabilmesi için; saklanmakta, işlenmekte ve kaydedilmektedir.

VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
KVKK’nın 5. maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenme şartları ifade edilmiş olup; KVKK’nın 5. ve 6. maddesi kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi açık rızaya bağlı tutulmuştur. Lakin, KVKK’nın aşağıda açıklanan 5/2. ve 6/3. maddeleri istisna olarak ifade edilmiş, bu hallerde açık rıza olmadan da veri işlemenin mümkün olduğu belirtilmiştir.

KVKK’nın 5/2. ve 6/3. maddelerinde düzenlenen istisnalar doğrultusunda;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amacıyla, sizlere ait kişisel veriler açık rıza talep edilmeksizin işlenebilecektir. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hali kanunlarda açıkça öngörülme haline dahildir. Nitekim kişisel verilerin aktarılması ile yurt dışına aktarılması konusunda da KVKK uyarınca benzer bir düzenlemeye gidilerek istisnalar KVKK’nın 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilmiştir. Bu hallerde de açık rızanız alınmadan kişisel verileriniz aktarılabilecektir. İşlenilecek kişisel veri özelinde, şirketimizce değerlendirme yapılmakta ve yukarıda belirtilen istisnaların varlığı halinde açık rızanı talep edilmeden kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Açık rıza gereken hallerde ise tarafınıza açık rıza formları sunularak açık rıza talebinde bulunulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ USULU
Kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı yahut elektronik ortam aracılığıyla, ses kayıt ortamında yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda tarafımızca sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasalar uyarınca doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ile yukarıda somutlaştırılan amaçlar, şartlar ile hukuki sebepler doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metni kapsamında öngörülen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplanacak, işlenecek ve paylaşılacaktır. Sürelerin sona ermesi ile birlikte, herhangi bir süreç kapsamında kişisel verilerin işleme amacı ortadan kalkıyor ise; kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak anonimleştirilmekte, silinmekte ve/veya yok edilmektedir.

VERİLERİN MUHAFAZASI
Sizlerin tarafımıza teslim etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesi kapsamında işbu metinde de açıklanan amaçlarla; uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte; sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bunların yanında; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Sizlerin kişisel verilerinin yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sizlere en uygun ve en avantajlı kampanyaların sunulabilmesi, kanunen zorunlu olan haller, sözleşmelerin ifası kapsamında ve bütünlüğünde gerekli olması, kampanya stratejilerinin belirlenmesi genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Bu kapsamda, genel ilkelere uygun olarak saklama sürelerini tespiti için her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak mer’i mevzuat hükümleri kapsamında sürecin amacı ile birlikte değerlendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla, asgari yasal yükümlülük süreleri ile zamanaşımı sürelerinin dolmasına kadar kişisel veriler saklanmaktadır. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Tarafımızca kaydedilen, saklanan, toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerle alakalı olarak bütün taleplerinizi yukarıda da yer aldığı üzere urunumoki@gmail.com e-mail adresine yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, "yazılı" olarak şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak, Şahsen başvuru ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine urunumoki@gmail.com gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda talepleriniz, KVKK uyarınca ve talebin niteliği de göz önünde tutularak en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri); Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme,Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanmış, işlenmiş ve aktarılmış olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.

Gizlilik

urunumoki.com, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) senden talep etmektedir. urunumoki.com üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

urunumoki.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece urunumoki.com bünyesinde kullanılmaktadır.

urunumoki.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, urunumoki.com üyelerine daha özel ve etkin bir kullanım deneyimi yaşatmak amacıyla urunumoki.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgilerin, siteden alışveriş yapan değerli üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde urunumoki.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin urunumoki.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, urunumoki.com'a başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

urunumoki.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Üyelik Sözleşmesi

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar, aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik Sözleşmesi’nin urunumoki.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları
urunumoki.com herkese açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi.
1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması.
1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

2. İçerik Kullanımı ve Sorumluluklar
2a. urunumoki.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve urunumoki.com’u geliştirmektir.
2.b. urunumoki.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bilgilerini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, bilgilerini ve şifresini girerek urunumoki.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
2.c. Kullanıcı, urunumoki.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile urunumoki.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
2.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya urunumoki.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının urunumoki.com'dan yararlanması Ürünümoki.com tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
2.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin urunumoki.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
2.g. Kullanıcı, urunumoki.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
2.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından urunumoki.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
2.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
2.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
2.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz.
2.o Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahüt eder.

3. Tebligat Adresleri
3.a. Üye, Ürünümoki.com'a bildirdiği elektronik posta adresi - telefon numarası, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta - telefon numarası olarak kabul edilir.

3.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki - telefon numaralarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara- telefon numaralarına yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

3.c. Yine urunumoki.com'un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın urunumoki.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 – SATICI
Ünvanı : ÜRÜNÜMOKİ
Adresi : Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. No:41A/14 Şişli/İSTANBUL
Telefon : 0 505 042 74 52
Eposta adresi : urunumoki@gmail.com
1.2 – ALICI
Müşteri olarak urunumoki.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait urunumoki.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, urunumoki.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.
4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.
4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade formu,

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

d) İade etmek istediğiniz ürünleri "Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. No:41A/14 Şişli/İSTANBUL" adresimize gönderebilirsiniz.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden urunumoki.com sorumlu değildir.

Teslimat Koşulları

Siparişleriniz, banka onayı alındıktan sonra 3 iş günü (Pazartesi-Cuma) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. No:41A/14 Şişli/İSTANBUL a uzaklığına göre de kargo şirketi 1-3 gün içerisinde siparişinizi size ulaştıracaktır.

Özel üretim ürünlerin teslim süreleri imalat zamanına göre farklılık göstermektedir. Bu tür ürünlerin teslimat bilgileri ve süreleri ürün sayfalarında belirtilmiştir. Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır. Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri tarafından size teslim edilecektir.

Satın aldığınız ürünler bir teyit e-posta'sı (SMS'i) ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacak ve ürünün ilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir.

Ürünümoki aynı anda birden çok kullanıcıya alışveriş yapma imkanı tanır. Nadirde olsa tüketicinin aynı ürünü alması söz konusudur ve ürün stoklarda tükenmektedir bu durumda; ödemesini internet üzerinden yaptığınız ürün eğer stoklarmızda kalmamış ise en az 4 (Dört) en fazla 30 (otuz) gün bekeleme süresi vardır. Ürün bu tarihleri arasında size verilemez ise yaptığınız ödeme iade edilir.

Çerez Politikası

Cookie uygulamaları nelerdir?
Cookie’ler, Ürünümoki sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir cookie genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Cookie’leri ne amaçla kullanırız?
Cookie’leri; Ürünümoki'nin kullanımını kolaylaştırmak, Ürünümoki'yi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Ne tür cookie’ler kullanıyoruz?
Ürünümoki'de iki tür cookie kullanılabilir; “oturum cookie’leri” ve “kalıcı cookie’ler”. Oturum cookie’leri, Ürünümoki'den ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici cookie’lerdir. Bir kalıcı cookie, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o cookie’ye ait süreye veya “ömre” ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir) Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, Ürünümoki'ye gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım bilgisi, web sitemizdeki banner reklamlarınının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?
Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun. Eğer kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem Ürünümoki'deki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin Ürünümoki'nin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya Ürünümoki'yi ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz. Ürünümoki'yi görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının cookie tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler
Ürünümoki, ziyaretçilerine çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve çerez tercihleri konusunda bilgilendirme yapmayı istemiştir. Ürünümoki'de yer alan çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Ürünümoki'nin kullanmaya devam edilmesi halinde çerez kullanımı kabul edilmiş sayılır. Ürünümoki, çerez politikasının hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel politika yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Yayınlandığı Tarih: 01/05/2021

Garanti ve İade Koşulları

Garanti Koşulları
Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için kargo teslimatı esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler,ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

İade Koşulları
Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün hatalı çıkması halinde teslimat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde sitemizdeki iletişim bölümünden bizimle iletişim kurmanız gerekmektedir. Bu bilgileri takiben kargo şirketi ile bize ulaştıracağınız hatalı ürün yenisi ile değiştirilecektir. Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

İletişim Form


Ad Soyad


E-posta


Mesaj


Bizlere urunumoki@gmail.com mail adresinden ve/veya
+90 505 042 74 52 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda

2012 yılında Bilişim sektöründe orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni bilişim teknolojilerinin getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek bilişim sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla İstanbul'da kurulmuş olan "ÜRÜNÜMOKİ SÖZÜMOKİ KİTABIMOKİ YAYINLARI REKLAM MEDYA TANITIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ", kuruluşundan beri süregelen profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek bilişim sektöründesaygın bir yer edinmiştir.

Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden firma yönetimi, güçlü idari ve mali birikimi ile sektörde öncü firmalardan biri olmayı sürdürmektedir. Büyük projelerini hayata geçirmeye devam eden firmamız kurulduğundan itibaren Türkiye’nin her bölgesinde; öncü ve örnek nitelikte, kaliteli, yenilikçi işlere imzasını atmıştır.

Üstlendiği taahhütleri zamanında ve beklenen kalite seviyelerinin üzerinde tamamlayarak sektöründe ciddi bir saygınlığa ulaşmış olan "ÜRÜNÜMOKİ SÖZÜMOKİ KİTABIMOKİ YAYINLARI REKLAM MEDYA TANITIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ"'nin bugünkü konumuna gelmesinde, personelinin deneyim ve profesyonelliği ile yönetim kadrosunun geliştirmiş olduğu strateji ve organizasyonel başarısı etkili olmuştur.

Saygılarımızla,

Tolga Öztürk
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
X

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistem içerisinde çerezler (cookies) kullanmaktayız. "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik" sayfasından daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Anladım, sorun değil, benim için daha iyisini yapmaya devam edebilirsiniz.